egyediagynemu

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott kapcsolati adatokat bizalmasan kezeljük, adatkezelésünk megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. Adatait nem adjuk ki harmadik fél részére, kivéve természetesen a kiszállításhoz szükséges információkat. Az adatokat biztonságos körülmények között tároljuk, azokhoz más nem férhet hozzá, és kizárólag a termék(ek) kézbesítéséhez, és számlakészítéshez használjuk. Hírlevelet abban az esetben küldünk, ha ezt Ön kifejezetten kéri. A hírlevélről bármikor  le tud iratkozni a webáruházba történő bejelentkezése után. Ha bármilyen kérdése van, azt emailben felteheti a Kapcsolat linkre kattintva.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK

 1. Általános rendelkezések

I/1. Az Üzemeltető személye

Jelen weboldalt a Brainstorming Design Betéti Társaság (székhely: 1154 Budapest, Damjanich János u. 92.; cégjegyzékszám: 01-06-766920; e-mail: info[kukac]egyediagynemu.hu a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Üzemeltető kezeli.

I/2. A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a honlapon nem regisztrálnak, vagy a regisztráció ellenére nem vásárolnak. Bizonyos adatkezelések és feltételek csak regisztrált, vagy tényleges vásárlást bonyolító felhasználókra vonatkoznak.

I/3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki, ide értve a jelen weboldalon működő webáruház szolgáltatásait és adatkezeléseit is.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére.

I/4. Az Üzemeltető tevékenysége, a weboldal célja

Üzemeltető textilipari termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság, amely szolgáltatását nem kizárólag a Magyarország területén nyújtja.

Jelen Weboldal célja az értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről, az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről.

Jelen Weboldal célja a regisztrált felhasználók vonatkozásában a regisztrált felhasználók személyre szóló tájékoztatása.

Jelen Weboldal célja a webáruház fenntartása és üzemeltetése, az irányadó jogszabályoknak és a Weboldalon közzétett szabályzatoknak megfelelően.

I/5. Irányadó jog

Az Üzemeltető a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben az Üzemeltető tevékenysége – ide értve a reklámozási és értékesítési tevékenységet is – a Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Üzemeltető kiköti a magyar jog alkalmazását.

Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Üzemeltető kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát. 

 1. Adatkezelés

II/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, és terméket rendel meg, vagy egyéb módon a webáruházon keresztül az Üzemeltetővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok – elsősorban a kereskedelemre, a szerződésre, a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok – is irányadók. A jogszabályban elrendelt adatok kezelésének jogalapja a jogszabály rendelkezése.

Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése, továbbá a webáruház üzemeltetése, a termékek vásárlásának, előállításának, kiszállításának bonyolítása. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználja az Üzemeltető.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

–           személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

–           az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

–           a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

–           az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

–           ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

–           az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

II/2. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeletető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Figyelemmel az I/5. pontban foglaltakra, az Üzemeltető magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai, valamint az 2012. január 1.-től hatályos alkotmány és Adatvédelmi Törvény szabályai az irányadók.

Az Üzemeltető az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

II/3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat – így különösen a webáruházban történő vásárlást – kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé.

A felhasználók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

II/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése.

Az adatkezelés célja a webáruház vonatkozásában az érintett azonosítása, az érintett vásárlásának pontos rögzítése, az érintett által vásárolt termékek előállítása, érintettnek történő eljuttatása, a számlázás, fizetés érvényesítése, továbbá a vásárlással létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el.

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Amennyiben jogszabály – elsősorban a webáruházban történő vásárlás körében – kötelező adatkezelést rendel el, vagy adatkezelést lehetővé tesz, az adatkezelés jogalapja az adott jogszabály rendelkezése, felhatalmazása.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

II/5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelelően elsősorban azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatások nyújtása és fejlesztése, hírlevelek és reklámok küldése, webáruház működtetése, megrendelések, vásárlások kiszolgálása céljából használja fel.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a II/11. pont alapján rögzített technikai adatokat statisztikai célokra felhasználja.

II/6. Adatfeldolgozó igénybe vétele

Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.

Az Üzemeltető által értékesített termékeket az alábbi személyek állítják elő, így az alábbi személyek részére történik az adatok átadása:

–           DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.).

A nevezett cég az Üzemeltető, mint adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. A fentieken meghatározott adatátadás célja kizárólag a megrendelt termékek szállítása, így személyes adat átadására csak annyiban kerül sor, amennyiben az a termék szállításához szükséges

II/7. Reklámozási és kutatási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a felhasználók megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, az Üzemeltető által forgalmazott, értékesített termékekkel, valamint a Weboldallal összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára az üzemeltető a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Weboldal használata során keletkezett adatokat az Üzemeltető reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a felhasználók számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók kutatás során való megkeresésére.

Jelen pont szerinti felhasználás valamennyi felhasználóra kiterjed, amennyiben személyes adataikat az Üzemeltetőnek megadják, így a nem regisztrált vásárlókra is.

A felhasználó a fentiek szerinti, reklámozási és kutatási célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonhatja.

II/8. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:

–           azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

–           az érintett azt kéri;

–           az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

–           az adatkezelés célja megszűnt;

–           azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

II/9. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Üzemeltetőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja.

II/10. A regisztráció és az adatok törlése az érintett kérelmére

A felhasználó kérheti regisztrációja törlését. A törlési kérelemnek az Üzemeltető öt napon belül eleget tesz. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját törli, nem jogosult igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció törlését követően az Üzemeltető az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja, ez azonban a regisztráció későbbi helyreállítását nem teszi lehetővé.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a regisztráció törlését az érintett kéri – így különösen, ha a törlési kérelem nem az érintett által megadott e-mail címről érkezik – az Üzemeltető kérheti, hogy az érintett megfelelően igazolja magát.

Amennyiben az Üzemeltető és az érintett között jogviszony jön létre, az ehhez kapcsolódó adatokat az Üzemeltető a regisztráció törlése ellenére tárolja, a fentiekben meghatározottak szerint.

II/11. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

II/12. Adatok kezelése technikai célból

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

II/13. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Üzemeltető az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az Üzemeltető annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

III. A felhasználókra irányadó szabályok

III/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

–           Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

–           Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

–           Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

–           Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

–           Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

III/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogszerű érdekét bizonyítja.   

 1. Üzemeltető felelősségének kizárása

IV/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

IV/2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalt az Üzemeltető saját és partnerei termékeinek és szolgáltatásainak bemutatására használja fel. Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz az információk pontossága és teljessége érdekében, de nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk mindenkor megfelelnek az Üzemeltető által ténylegesen kínált termékeknek és szolgáltatásoknak.

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő termékek és szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben, a Weboldalon bemutatott mennyiségben és minőségben.

A Weboldalon közzétett információk csak a felhasználók tájékoztatását szolgálják, azok semmilyen módon nem tekinthetők az Üzemeltető szerződéses nyilatkozatainak, hivatalos tájékoztatóknak, használati utasításoknak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon közzétett információk eltérnek ugyanezen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, más forgalmazók által közzétett információktól.

A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a termékek és szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

Amennyiben a jelen Weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételek, továbbá a vásárlásra, megrendelésre vonatkozó egyéb szabályzatok a jelen pont rendelkezéseitől eltérnek, az ÁSZF, valamint az egyéb szabályzatok rendelkezései az irányadók.

 1. Jogérvényesítés

V/1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

V/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

–           Panaszával fordulhat közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;

–           Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Üzemeltető 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

–           Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;

–           Bírósági úton érvényesítheti igényét.

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

 1. Ez a nyilatkozat a személyes adatok a weboldalon történő feldolgozására vonatkozó irányelveket és gyakorlatokat mutatja be. A titoktartási irányelvek a www.egyediagynemu.hu-ra, illetve az azt üzemeltető Brainstorming Design Bt-re vonatkoznak
 2. A “Személyes információ” kifejezés olyan információt jelent, amely olyan élő személyre vonatkozik, aki az információ alapján azonosítható, vagy aki az információ és egyéb olyan információ alapján azonosítható, amelynek a www.egyediagynemu.hu a birtokában van, vagy valószínűsíthető, hogy birtokában lesz.
 3. A www.egyediagynemu.hu. irányelve az, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy garantálja az összes általa birtokolt személyes adat tisztességes és jogszerű feldolgozását. Minden szükséges intézkedést megtesz ezen irányelv alkalmazása érdekében. A www.egyediagynemu.hu. minden olyan alkalmazottja és adatfeldolgozója, akinek hozzáférése van a személyes információkhoz, köteles tiszteletben tartani a Felhasználó személyes adatainak bizalmas voltát.
 4. A Felhasználó anélkül is hozzáfér a www.egyediagynemu.hu weboldalhoz és böngészhet ott, hogy a www.egyediagynemu.hu. személyes információt rögzítene és tárolna, a felhasználói IP cím és egyes session adatok rögzítésén kívül, mint amilyen például a látogatás időtartama, és a használt böngészőtípus.
 5. Bármely a www.egyediagynemu.hu által bekért személyes adatot kizárólag saját szolgáltatásai nyújtásához használja fel és csak addig őrzi meg, amíg e célból ez szükséges és jogszabály ezt előírja, illetve megengedi.
 6. Egyéb személyes információkat is gyűjthető önkéntes alapon a weboldal és/vagy a szolgáltatások használata közben. Amikor ilyen információt kér, a www.egyediagynemu.hu. világosan ismerteti az információ jellegét és azt a különleges célt (célokat), amely(ek)re azt felhasználja, vagy felhasználhatja, illetve felajánlja a Felhasználónak azt a lehetőséget is, hogy ne vállalja az ilyen jellegű információ átadását.
 7. A weboldal megtekintésekor bizonyos információkat a Felhasználó számítógépén helyezhet el, ún. “cookie” file formátumban. A cookie nem más, mint egy kisméretű, a számítógépen létrehozott adatfile. A www.egyediagynemu.hu cookie-kat használ bizonyos adatok tárolására, melyeket aztán a weboldal arra használ fel, hogy annak használatát élvezetesebbé tegye a használat egyszerűsítésével. A weboldalon belül használt bármelyik cookie-ban tárolt információ csak a weboldal gyakorlati használata szempontjából lényeges. Egyik www.egyediagynemu.hu cookie-ból, vagy annak használata folytán sem jut a www.egyediagynemu.hu semmilyen információhoz. A cookie-hoz csak a www.egyediagynemu.hu weboldal férhet hozzá. Harmadik félnek nem lesz hozzáférése a cookie-ban tárolt információhoz, és a www.egyediagynemu.hu egy cookie-nak a tartalmát sem fogja átadni harmadik felek számára. A legtöbb böngészőprogram alapértelmezett beállítása a cookie-k elfogadása. A cookie-k használata elterjedt és általában elfogadhatónak tartják őket. Ha a Felhasználó nem kíván hozzájárulni a cookie-k használatához, illetve, ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor ilyet használnak, Internet-böngészőjének beállításait tetszése szerint módosíthatja. A weboldal által felkínált cookie-k azért vannak, hogy a weboldal használatát megkönnyítsék a Felhasználó számára. Amennyiben a Felhasználó, vagy a Felhasználó rendszergazdája letiltatja a cookie-kat, a weboldal ezen, a használatot segítő funkció nélkül fog tovább működni.
 8. A www.egyediagynemu.hu folyamatosan figyelemmel kíséri a birtokában lévő személyes adatok harmadik fél -pl. szállítók, és alvállalkozók- általi feldolgozásánál azt, hogy betartják-e a helyi alkalmazandó törvények és szabályok előírásait.
 9. A weboldal tartalmazhat olyan, más weboldalakra vezető linkeket, melyeknek nem a www.egyediagynemu.hu a tulajdonosa. A www.egyediagynemu.hu az ilyen weboldalak tartalmáért, vagy titoktartási irányelveiért, vagy azokért a személyes információkért, melyeket az ilyen weboldalak bekérhetnek, vagy számítógépére helyezhetnek, felelősséget nem vállal.
 10. A www.egyediagynemu.hu az ügyfél-információs adatbázisait (mely a Felhasználó személyes adatait is magában foglalhatják), értékes forrásnak tekinti. Ha vagyontárgyainak bármekkora részét harmadik feleknek adná el, vagy azt ezekre ruházná át, ez magában foglalhatja a fentebb említett információs adatbázisok eladását, vagy átruházását is.