egyediagynemu

Szállítás és fizetés

Hogyan fizethet nálunk?

  1. Előrefizetés banki átutalással

Ebben az esetben a visszaigazoló e-mail tartalmazni fog minden fontos információt. Átutaláskor a megrendelés visszaigazolásakor kapott megrendelési azonosítót szíveskedjen feltüntetni a közlemény rovatban. Előre utalás esetén a szállítási költség 2000 Ft. A megrendelt árut az átutalás megérkezését követően tudjuk szállítani Önnek

  1. Utánvétes készpénzes fizetés

A MPL postacsomag Magyar Posta ZRT. futárszolgálattal állunk szerződésben. Utánvét esetén a termék átvételével egy időben az MPL munkatársának, készpénzben fizet a megrendelőnk. Az utánvét szállítási díja 2500 Ft.

  1. Készpénzes fizetés személyes átvétel esetén

Készpénzzel telephelyünkön, a személyes átvételkor, fizethet. A személyes átvétel időpontját kérjük, minden esetben előre szíveskedjen egyeztetni elérhetőségeink egyikén. Köszönjük!

Hogyan kaphatja meg megrendelését?

  1. Személyes átvétel esetén nálunk, székhelyünkön, előre egyeztetett időpontban.
  2. Futárszolgálat igénybevétele esetén a megrendeléskor közölt postázási címen.

A feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendők

A feltüntetett ár tartalmazza az Áfa-t is.

Szállítási költség változhat a megrendelt súlyától vagy méretétől, ez esetben felvesszük a kapcsolatot Önnel a kiszállítás előtt!

Mennyi idő alatt szállítják házhoz a megrendelt árut?

A rendeléseket általában 5-7 munkanapon belül teljesítjük, kivéve ha a rendelt termék nincs raktárkészleten. Ez  esetben a gyár legyártja a rendelt terméket. Az üzem szabad kapacitásától függően előfordulhat, hogy ez  több napot vesz igénybe. Erről Vevőszolgálatunk munkatársa tájékoztatja Önt.

Az áruk kézbesítése munkanapokon, napközben történik. Amennyiben speciális igénye van a kiszállítással kapcsolatban, kérjük, megrendeléskor a megjegyzés rovatban jelezze! Kérjük, adja meg helyesen a telefonszámát, hogy szükség esetén elérhessük!

Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Brainstorming Design Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Felhívjuk figyelmét, hogy egyedi méretben megrendelt termékek kijavításának, kicserélésének tekintetében az ingyenesség nem áll fenn.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Brainstorming Design Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

  1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a gyártó jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási/felmondási tájékoztató

Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön, vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni akár elektronikus levélben az info[kukac]egyediagynemu.hu akár postán a Brainstorming Design Bt. 1154 Budapest, Damjanich János utca 92. postai címre. Ebből a célból felhasználhatja alábbiakban található elállási/felmondási nyilatkozat mintát.

Ön határidőben gyakorolhatja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

Lényegesen lerövidítené a visszatérítési határidőt, ha Ön tájékoztatna minket a termék visszaküldésének paramétereiről, mert ebben az esetben a tájékoztatástól számítjuk a 14 napos határidőt.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, illetve kéri. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Utánvétes visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni!

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy Általános Szerződési Feltételeinkben foglaltaknak megfelelően nincs lehetősége arra, hogy az egyedi méretben, egyedi igényeinek megfelelően elkészített termék megrendelésétől elálljon. A termékek különleges jellegére való tekintettel csak olyan terméket áll módunkban visszavenni, ami nem volt használva.